Sporová agenda

Naša advokátska kancelária klientom plne asistuje tak pri ich obchodných sporoch, ako aj pri správe a vymáhaní pohľadávok. Prax nás presvedčila o tom, že časom klesá vymožiteľnosť pohľadávok, preto klientom pomáhame zaviesť proces správy pohľadávok. Po prevzatí prípadov ich obratom aktívne riešime s dlžníkom a komunikujeme s príslušným súdom za účelom urýchlenia konania. V prípade insolvencie dlžníka zastupujeme klientov aj počas celého priebehu insolvenčného konania.

Dokážeme zvládnuť a pokryť vaše potreby počas súdnych sporov a podporovať vás v presadzovaní si vašich práv s cieľom dosiahnuť pre vás v sporovom konaní najpriaznivejší možný výsledok. Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na vykonávanie poradenstva takým spôsobom, ktorý klientov pomôže ochrániť pred prípadnými súdnymi spormi. Sme presvedčení, že včasná a kontinuálna prevencia je po všetkých stránkach efektívnejšia ako veľakrát dlhé a finančne náročné sporové konania.